Od sierpnia 2014 r. testy ważne są bezterminowo


Kategoria A2

Jazda motocyklem w słonecznym dzień

Prawo jazdy kategorii A2 może otrzymać osoba pełnoletnia, ale na kurs można się zapisać, mając ukończone 17 lat i 9 miesięcy i wtedy niezbędne jest posiadanie zgody rodziców lub opiekunów.
Uprawnia ona do kierowania następującymi pojazdami:

  • motocyklami o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
  • motocyklami trójkołowymi o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,4 KM);
  • pojazdami mieszczącymi się w ramach prawa jazdy kategorii AM;
  • zespołami pojazdów, czyli powyższymi pojazdami połączonymi z przyczepą i tylko na terenie kraju.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy w kategorii A2?

Kurs na kategorię A2 trwa 50 godzin, z czego 30 (po 45 minut) to przygotowanie teoretyczne, a 20 (po 60 minut) obejmuje zajęcia praktyczne. Dodatkowo wymagany jest udział w 4-godzinnym instruktażu z udzielania pierwszej pomocy.
Każdy z kandydatów ma możliwość uczestniczenia w całym kursie lub tylko w części praktycznej, samodzielnie przygotowując się do egzaminu teoretycznego trwającego 25 minut i składającego się z 32 pytań.
Test praktyczny obejmuje:

  • przygotowanie do jazdy, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów motocykla;
  • zadania na placu manewrowym (m.in. jazdę po tzw. „ósemce”, slalom między pachołkami, ominięcie przeszkody, ruszanie ze wzniesienia)
  • jazdę w ruchu miejskim (sposoby wykonywania manewrów na drodze i sterowania motocyklem, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, skuteczność reagowania w przypadku zagrożenia).